Akty prawne – ruch rowerowy

W Polsce istnieje kilka kluczowych aktów prawnych regulujących zasady ruchu rowerowego i budowania infrastruktury rowerowej. Pomimo licznych pozytywnych zmian tj. nowelizacje Prawa o Ruchu Drogowym w 2011 roku czy rozporządzeń wykonawczych dotyczących znaków i sygnałów drogowych w 2014 roku, niektóre zapisy w dalszym ciągu ograniczają stosowanie rozwiązań najwyższej jakości lub też wprowadzają zamieszanie w stosowanej terminologii.

Akty prawne rangi międzynarodowej:

 • Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym (The Convention on Road Traffic / The Vienna Convention on Road Traffic).

Ustawy:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 poz. 1260 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2017 poz. 978) [zobacz więcej]
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)

Rozporządzenia:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022) [zobacz więcej]
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013 poz. 512)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. 2013 poz. 1624 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)

Akty i inne dokumenty prawa miejscowego:

 • Standardy rowerowe
 • Polityka rowerowa
 • Strategie i koncepcje rozwoju sieci tras rowerowych

Komentowanie jest wyłączone.