RODO

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy Panią/Pana co następuje:

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Fundacja Mobilności Aktywnej
  ul. Jasna 6/32
  20-077 Lublin
 2. W celu skontaktowania się z administratorem danych prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@fundacjamobilnosci.eu lub przesłanie pisma na adres siedziby Fundacji.

Cele przetwarzania danych

Administrator gromadzi Pani/Pana dane związane z realizacją działań Fundacji. Ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tych działań.

Kategorie danych osobowych

 1. Dane związane z tożsamością w tym: imię i nazwisko, numer PESEL;
 2. Dane kontaktowe w tym: adres zamieszkania i/lub zameldowania, adres siedziby firmy lub organizacji, numer telefonu, faks, adres email;
 3. Pozostałe dane w tym: adres strony www, profile społecznościowe;
 4. Dane dotyczące obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych w tym: numer NIP, adres właściwego Urzędu Skarbowego;
 5. Dane dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego, zainteresowań i innych umiejętności;
 6. Dane związane z wizerunkiem w tym: zdjęcia, nagrania filmowe, zapisy audio;
 7. Pozostałe dane nie należące do żadnej z powyższych kategorii.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora innym podmiotom przetwarzającym dane, jeżeli wynika to z istniejących obowiązków prawnych lub jest wynikiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udostępnienie. Do podmiotów zewnętrznych należą m.in.:

 1. Instytucje wobec których wynikają obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe w tym: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, towarzystwa ubezpieczeniowe;
 2. Instytucje wobec których wynikają obowiązki związane z działaniami realizowanymi przez Fundację w tym: jednostki administracji centralnej, jednostki samorządu terytorialnego, grantodawcy, sądy i organy kontrolne;

Okres przechowywania danych

 1. Administrator przechowuje dane do momentu cofnięcia lub ograniczenia przez Pana/Panią zgody na ich przechowywanie.
 2. Dane, dla których okres przechowywania został określony przez inne przepisy prawa, będą przechowywane nie krócej niż wynika to z tych przepisów.

Przysługujące prawa

Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych;
 2. Sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody swoich danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie zautomatyzowane

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Komentowanie jest wyłączone.