Statut

Załącznik do uchwały nr 1/2018

z dnia 06.08.2018 roku

Fundatora Fundacji Mobilności Aktywnej

 

STATUT FUNDACJI MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja Mobilności Aktywnej, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Aleksandra Wiącka, zwanego dalej „Fundatorem”, na mocy aktu notarialnego sporządzonego w dniu 03.08.2018 roku przez notariusza Beatę Chęć w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ulicy Lipowej 4A, repertorium A numer 3752/2018.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.

2. Fundację ustanawia się na czas nieokreślony.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

4. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, biura, zakłady, filie w kraju i za granicą, a także przystępować do spółek innych fundacji.

6. Fundacja może udzielać pełnomocnictw osobom fizycznym i prawnym do jej reprezentowania zarówno w Polsce jak i za granicą.

7. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy

w wybranych językach obcych.

§ 3

1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 40, z późniejszymi zmianami).

§ 4

1. Fundacja może ustanawiać tytuły honorowe, odznaki oraz inne formy nagród i wyróżnień przyznawanych osobom fizycznym i prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji w realizowaniu jej celów statutowych.

2. Fundacja może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym (logo).

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. transportu.

Rozdział II

Cel, zasady, formy i zakres działalności Fundacji

§ 6

Celem fundacji jest:

a.      działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju,

b.      działanie na rzecz rozwoju zrównoważonego transportu, w tym kolejowego, publicznego, rowerowego i pieszego,

c.       działanie na rzecz rozwoju systemów przesiadkowych i łączenia różnych środków transportu,

d.      działanie na rzecz zwiększenia dostępności przestrzeni publicznych i środków transportu dla osób o ograniczonej mobilności,

e.      działanie na rzecz poprawy jakości przestrzeni i rewitalizacji,

f.        działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności pieszych i rowerzystów,

g.      działanie na rzecz zmian w szkolnym programie wychowania komunikacyjnego dla dzieci, w tym wprowadzenia do szkół praktycznej nauki jazdy na rowerze w ruchu drogowym oraz stworzenia programu edukacji rowerowej dla osób dorosłych,

h.      wspieranie rozwoju transgranicznych połączeń kolejowych, drogowych, rowerowych i pieszych, w szczególności pomiędzy Polską a Ukrainą i Białorusią,

i.        wspieranie i rozwój działań z zakresu zrównoważonej turystyki, w szczególności rowerowej, pieszej, ekologicznej i kulturowej,

j.        działanie na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania, w tym wyrównywanie szans,

k.       działanie na rzecz profilaktyki, poprawy i promocji zdrowia,

l.        działanie na rzecz ochrony środowiska i promowanie zachowań ekologicznych,

m.    działanie na rzecz rozwoju sportu i upowszechniania kultury fizycznej,

n.      działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

o.      działanie na rzecz tolerancji i dialogu międzykulturowego,

p.      działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami z różnych krajów,

q.      działanie na rzecz promowania Polski, polskich doświadczeń, historii, kultury i tradycji,

r.       działanie na rzecz zwiększenia udziału dzieci, młodzieży i osób starszych w życiu społecznym i ich aktywności,

s.       działanie zapobiegające wykluczeniu kulturowemu, społecznemu i cywilizacyjnemu,

t.        promowanie dziedzictwa społeczności lokalnej,

u.      promowanie i organizowanie wolontariatu.

§ 7

Cele Fundacji są realizowane poprzez:

a.      organizowanie spotkań informacyjnych, edukacyjnych i konsultacyjnych,

b.      organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, kursów, szkoleń, wystaw i wizyt studyjnych,

c.       przeprowadzanie badań i opracowywanie analiz, raportów, rekomendacji,

d.      opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej w sprawach z zakresu działalności statutowej,

e.      organizowanie akcji oraz imprez o charakterze turystycznym, rekreacyjnym, sportowym, kulturalnym i edukacyjnym,

f.        prowadzenie zajęć edukacyjnych, w szczególności na poziomie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

g.      działania pobudzające rozwój uczestnictwa w życiu społecznym i aktywności społeczności lokalnej, organizowanie zajęć i imprez integracyjnych dla różnych środowisk i grup wiekowych,

h.      prowadzenie działalności oświatowej w zakresie profilaktyki zdrowia i uzależnień,

i.        organizowanie grup wsparcia i pomocy,

j.        współpracę z innymi podmiotami, organizacjami, instytucjami, jednostkami samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz osobami fizycznymi zajmującymi się tematyką pokrewną Fundacji, w kraju i za granicą,

k.       promowanie nowych technologii i ich wykorzystanie w życiu codziennym,

l.        wspieranie i promowanie przedsiębiorczości,

m.    działalność charytatywną,

n.      organizowanie akcji medialnych,

o.      prowadzenie działalności wydawniczej,

p.      organizowanie konkursów i przyznawanie nagród.

§ 8

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność statutową.

2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

2. Źródłami majątku Fundacji mogą być także:

a.      darowizny, spadki, zapisy,

b.      subwencje i dotacje,

c.       dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

d.      odsetki od lokat bankowych i innych kapitałów,

e.      dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

f.        majątek własny,

g.      innego rodzaju przysporzenia majątkowe otrzymane od krajowych lub zagranicznych osób

h.      fizycznych i prawnych,

i.        przychody z działalności odpłatnej.

3. Dochody ze źródeł, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 7, mogą być użyte do realizacji wszystkich celów statutowych Fundacji, chyba że ofiarodawcy postanowili inaczej.

§ 10

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 12

Fundacja nie może:

a.      udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b.      przekazywać majątku fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c.       wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d.      nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 13

1. Organami Fundacji są:

a.      Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”,

b.      Rada Programowa, zwana dalej „Radą”.

§ 14

1. Zarząd Fundacji składa się z składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.

2. Funkcję Prezesa Zarządu pełni dożywotnio Fundator.

3. Skład Zarządu powoływany jest przez Fundatora na wspólną, trzyletnią kadencję.

4. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a.      odwołania Członka Zarządu przez Fundatora,

b.      złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu Fundacji,

c.       śmierci Członka Zarządu.

6. W razie ustania członkostwa można uzupełnić skład Zarządu poprzez dokooptowanie. Kadencja powołanego w ten sposób Członka Zarządu upływa z końcem kadencji pozostałych Członków Zarządu.

§ 15

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:

a.      kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b.      uchwalanie rocznych programów działalności oraz planów finansowych Fundacji,

c.       sporządzanie sprawozdań z działalności statutowej oraz sprawozdań finansowych,

d.      zarządzanie majątkiem Fundacji,

e.      podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników.

§ 16

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając wszystkim Członkom Zarządu informację o terminie i porządku obrad pocztą elektroniczną lub listem poleconym, dostarczonym co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

4. Z tytułu pełnienia swoich funkcji, Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie.

§ 17

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są;

a.      Prezes Zarządu – jednoosobowo,

b.      dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.

2. Do podpisywania umów i zobowiązań finansowych o wartości powyżej 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) uprawniony jest Prezes Zarządu – jednoosobowo.

3. W stosunkach pomiędzy Prezesem Zarządu Fundacji a Fundacją, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch Członków Zarządu Fundacji, działających łącznie bądź pełnomocnik upoważniony uchwałą Zarządu Fundacji.

4. W stosunkach pomiędzy Wiceprezesem i pozostałymi Członkami Zarządu a Fundacją, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu bądź pełnomocnik upoważniony uchwałą Zarządu Fundacji.

§ 18

1. Merytorycznym organem doradczym Fundacji jest Rada Programowa, licząca co najmniej 3 członków, w tym Fundatora.

2. Funkcję Przewodniczącego Rady Programowej pełni osoba wskazana przez Fundatora lub sam Fundator.

3. Członków Rady Programowej zaprasza do udziału w jej pracach Fundator, działając z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

4. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:

a.      odwołania Członka Rady przez Fundatora,

b.      złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu Fundacji,

c.       śmierci Członka Rady.

5. Rada Programowa odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku. Posiedzenia Rady zwoływane są na wniosek Przewodniczącego Rady lub Zarządu. W celu usprawnienia prac Rady, może ona opracować wewnętrzny regulamin, przyjęty następnie w formie uchwały przez Zarząd Fundacji.

6. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Przewodniczącego.

7. Osoby wchodzące w skład Rady Programowej pełnią swe funkcje nieodpłatnie.

Rozdział V

Zmiana Statutu oraz postanowienia końcowe

§ 19

Zmiany Statutu dokonuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji oraz Rady Programowej.

§ 20

1. Dopuszcza się możliwość połączenia się Fundacji z inną fundacją, jeżeli celem takiego połączenia będzie efektywniejsze realizowanie celów statutowych Fundacji.

2. Połączenie z inną fundacją nie może być dokonane, jeżeli w jego wyniku uległyby zmianie cele Fundacji, o których mowa w § 6.

3. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji oraz Rady Programowej.

§ 21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie:

a.      osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona,

b.      wyczerpania się jej środków finansowych i innych składników majątku,

c.       śmierci Fundatora.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji oraz Rady Programowej.

3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra, o którym mowa w § 5.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone, mocą uchwały Zarządu Fundacji, na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

 

Statut Fundacji do pobrania w PDF.

Komentowanie jest wyłączone.